Regulamin

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu Chorwacjainfo.eu, zwanego dalej Serwisem.
1.2. Regulaminy szczegółowe, dotyczące w szczególności konkursów udostępniane są użytkownikom Serwisu.
1.3. Każdy użytkownik Serwisu obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.
1.4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne oraz odbywa się na wyłączny koszt i odpowiedzialność Użytkownika.

Obowiązki Użytkownika

2.1. Użytkownicy obowiązani są do wykorzystywania treści zawartych w Serwisie wyłącznie na użytek osobisty. Powielanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie inne sposoby wykorzystywania treści Serwisu jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Serwisu Chorwacjainfo.eu
2.2. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem i jego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem, w szczególności zabrania się umieszczania treści o charakterze bezprawnym, godzących w czyjekolwiek dobra osobiste, pozostające w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wbrew ustalonym zwyczajom.
2.3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane czynami niedozwolonymi, w szczególności sprzecznymi z ustawą karną oraz ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie

2.1. Użytkownicy obowiązani są do wykorzystywania treści zawartych w Serwisie wyłącznie na użytek osobisty. Powielanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie inne sposoby wykorzystywania treści Serwisu jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Serwisu Chorwacjainfo.eu
2.2. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem i jego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem, w szczególności zabrania się umieszczania treści o charakterze bezprawnym, godzących w czyjekolwiek dobra osobiste, pozostające w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wbrew ustalonym zwyczajom.
2.3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane czynami niedozwolonymi, w szczególności sprzecznymi z ustawą karną oraz ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Szczegółowe warunki korzystania

4.1. Użytkownik podając swoje dane osobowe na jakimkolwiek etapie korzystania z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Serwis Chorwacjainfo.eu.
4.2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w szczególności z powodu:
a) Nieprawidłowego korzystania z Serwisu
b) Działania sprzecznego z niniejszym Regulaminem.
c) Działaniem sprzecznym z obowiązującym prawem, społeczno – gospodarczym przeznaczeniem praw Użytkownika lub z zasadami współżycia społecznego.
4.3. Informacje zawarte w Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Użytkownika na skutek korzystania z Serwisu.
4.4. Użytkownik biorący udział w konkursach każdorazowo będzie akceptował odrębny Regulamin Konkursu.

Postanowienia końcowe

5.1. Serwis zastrzega sobie prawo do decydowania o treści i wyglądzie Serwisu według własnego uznania.
5.2. Serwis ma wyłączne prawo do decydowania według własnego uznania o treści oraz o wyglądzie zamieszczonych reklam.
5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Czekając na lato...
Zajrzyjcie do Dubrovnika i okolic!